ครูหน่อย บทเรียนออนไลน์

  Available courses

        ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมระบบ  CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

         ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบั พ้ืนฐานและการทา งานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic  ด้วยโปรแกรมพัฒนาเว็บด้านการจัดการเนื้อหา (CMS) โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมพัฒนาเว็บอื่นๆ การติดตั้งการบำรุงรักษาระบบ ติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดทำคู่มือ

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ  กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทางานของระบบปฏฺบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  (There are no discussion topics yet in this forum)